HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Hizmetleri Sözleşmesi, Bilal BARIŞ İnternet Hizmetleri bundan sonra Hosting Marketim olarak anılacaktır. kontrolünde bulunan HOSTINGMARKETIM.COM.TR internet sitesi adresi üzerinden ürün ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır. arasında aşağıda detayları verilmiş olan şartlar kabul edilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ

2.1 Bu sözleşmeyi elektronik olarak onaylamanız, sözleşmeyi okuduğunuz ve sözleşme içerisinde yer alan tüm şartları kabul ettiğiniz ve mutabık olduğunuz anlamına gelmektedir.

2.2 Her iki taraf arasında oluşabilecek tüm anlaşmazlıklar sözleşme içerisinde detayları verilen açıklamalar çerçevesinde çözülecektir. Müşteri’nin belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda Hosting Marketim ilgili hesaplara el koyabilir veya verilen hizmetleri süreli, süresiz durdurabilir.

2.3 Bu sözleşme Hosting Marketim ile Müşteri arasında, Müşteri'nin onaylamasının ardından yürürlüğe girer. Bu sözleşme Hosting Marketim'in Müşteri ye sağladığı veya sağlayacağı hosting hizmetlerine ilişkin kuralları, genel servis şartlarını kapsar.

3- BİLDİRİMLER

Hosting Marketim, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.
Müşteri başvuru esnasında ve/veya daha sonra Hosting Marketim'e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Hosting Marketim ile müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Hosting Marketim'den hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

4- HOSTİNG MARKETİM'İN SAĞLAYACAĞI SERVİSLER

Hosting Marketim, müşterinin başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin banka havalesi veya kredi kartından peşin tahsilâtını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

5- SERVİSLERİ KULLANIMI VE BAŞTAN KABUL ETTİĞİ HÜKÜMLER

Müşteri ürün başvurusu esnasında aşağıdaki hükümleri baştan kabul eder ve Hosting Marketim tarafından yapılan uygulama, işlemlere itiraz hakkı bulunmamaktadır.
a- Müşteri kendi sitesi ve uygulamasında kendisine ayrılan kullanım payı olan anlık maksimum %25 CPU kullanımını aştığı takdirde diğer kullanıcıların sağlıklı yayın yapması için hesabı askıya alma hakkına sahiptir. Bu durumu hesabı askıya almadan önce yada çok acil durumlarda hesap askıya alındığında SMS, mail veya ticket yolu ile müşteriye bildirme hakkı saklıdır. Müşteriye ulaşılamadığı durumlarda 30 gün sonunda hesabı silme hakkına sahiptir.

b- Hosting Marketim müşterinin kullanımına sunduğu web alanı içerisindeki materyalleri sadece kendi sitesinde kullanabilir dışarıdan kendi sitesi içerisindeki materyallere link verdiremez, bu durumun tespit edilmesi ve bu durumdan dolayı 5. maddesinin a fıkrasındaki CPU kullanım maddesi ihlal edilirse Hosting Marketim ilgili materyallerin tamamen silinmesini isteme yada siteyi yayına açmama hakkını elinde tutar.

c- 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 8. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE HİÇ BİR SERVİSİ YADA HİZMETİ KULLANILAMAZ:

1. MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. İntihara yönlendirme (madde 84),

2. Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4. Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5. Müstehcenlik(adult) (madde 226),

6. Fuhuş (madde 227),

7. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

d- MÜŞTERİ hostingmarketim.com.tr ve/veya hostingmarketim.com.tr'de BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN ŞEREFE KARŞI SUÇLARINI DÜZENLEYEN 8. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:

Hakaret

MADDE 125. - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırı,

e- MÜŞTERİ hostingmarketim.com.tr ve/veya hostingmarketim.com.tr'de BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN MALVARLIĞINA İLİŞKİN SUÇLARI DÜZENLEYEN 10. BÖLÜMÜ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:

Hırsızlık

MADDE 141. - (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak,

Nitelikli hırsızlık

MADDE 142…

(2) Suçun;

e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

İşlenmesi halleri.

BUNUN YANI SIRA:

• Yasa dışı ya da yasa dışı etkinlikleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda;

• Tahkir edici, taciz edici, kötüleyici vesair davranışlarda bulunarak ya da bu davranışları destekleyici ya da teşvik edici tarzda;

• Nefret ve düşmanlığa yol açıcı söylemlerde bulunma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işleme, terörist etkinliklerde bulunma ya da insanlara, hayvanlara ya da mala karşı şiddet uygulama ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etme;

• Spam ya da diğer istenilmeyen toplu e-posta gönderme, bilgisayar ya da ağ korsanlığı ya da şifre kırma eylemlerinde bulunma ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etme;

• Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek;

• Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların özel hayatın gizliliği ya da kişilik haklarını ihlal etmek ya da Diğer Kullanıcılar, diğer kişilere ya da kurumlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğunuz gizlilik yükümlüklerini çiğnemek;

hostingmarketim.com.tr ya da hostingmarketim.com.tr 'de bulunan Hizmetlerin yerine getirilmesini aksatacak tarzda;

• Yazılım ya da donanımın işlevselliğini bozmak, aşırı kaynak kullanımı, sınırlandırmak ya da bunlara zarar vermek için tasarımlanmış ya da bu tür bozucu ve zararlı etkide bulunabilme özelliğini haiz virüs, solucan, böcek, trojan ya da diğer kod, dosya ya da programları site içeriğine dahil etmek ya da yüklemek; ya da

• Hosting Marketim, hostingmarketim.com.tr ya da hostingmarketim.com.tr 'nin Hizmetleri ile ilgili olarak yanlış ya da yanıltıcı dil kullanmak ya da asılsız ya da küçük düşürücü iddia ya da ithamlarda bulunmak.

f- Müşteriye ayrılmış olan web alanı, aylık trafik ve kullanım alanlarının toplamı sonuna kadar müşteriye aittir kullanabilir kısıtlanamaz yada engellenemez ancak müşterinin bir sitesi barındığı sunucudaki, sunucuya ayrılmış olan bant genişliğinin ve CPU kullanımını 60 saniye süreyle %25'nin kullanması durumunda hesap askıya alınır ve müşteri bilgilendirilerek bu kullanımın tekrarlanmaması için müşteriden taahhüt alınır.

g- Müşteri Hosting Reseller paketlerinde anlık maksimum CPU ve RAM kullanımı %10'dur. Bu limitin üzerine çıkan hesaplar sistem yöneticisi tarafından uyarılmaksızın durdurulmaktadır ve hizmet iade kapsamına girmeyecektir.

h- Hosting Marketim üzerinden satın alınan domainler Hosting Marketim'in çalıştığı ana firma yada firmalarda başka bir hesaba kesinlikle aktarılmaz. Ancak Hosting Marketim kendi müşterileri arasında yada dışarıdan 3. firmalara müşteri kendisi domain transfer kodu ile transferi yapar.

6- ÖDEME, ASKIYA ALINMA, HİZMET İPTALİ ve ÖDEME ŞARTLARI

Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık fatura ödeme tarihinden 3 gün önce hizmet kullanmayı bırakacak ise; iptal talebinde bulunmak zorundadır. İptal talebinde bulunulmayan hizmetler otomatik olarak yenilenip faturalandırılacaktır. Fatura son ödeme tarihinden sonra kesinlikle iptali olmayacaktır. Bu durumda Müşteri faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

Ürün/Hizmet ödeme gecikmelerinde; hizmet ödeme gününün bir sonraki günü askıya alınır. Hizmet ödemesi; fatura son ödeme tarihinin 3. (üçüncü) günü de ödenmemesi halinde, sistem tarafından otomatik olarak silinir.Hosting Marketim herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz hak talep edilemez.

Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Hosting Marketim 'in dava yada icra takibi açması halinde de aylık %7 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Hosting Marketim 'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7- GERİ ÖDEME POLİTİKASI

Müşteri alış veriş yapmış olduğu andan itibaren 48 saat içerisinde hizmet yada ürünleri aşağıdaki ürün iade şartları dahilinde iade etme hakkına sahiptir. Ancak aşağıda yazılı hizmet yada ürünlerde iade yapılır yada iadesi yapılmaz. Müşteri alışveriş yapıp ödemeyi yaptığı andan itibaren "Geri İade Politikası"nı kabul etmiş olur.

- Kampanyalı ürünlerin hiçbirinde geri ödeme yapılmaz.

- Domain Kaydı : Hiç bir şekilde geri ödeme yapılmaz, domain ücreti yerine hizmet yada diğer bir ürün verilmez.

- Domain Kredisi : Hiç bir şekilde geri ödeme yapılmaz. Domain kredisi ücreti yerine herhangi bir hizmet yada ürün verilmez.

- Hosting Hizmet : Müşteri 15 gün içerisinde ürün / hizmet iade talebinde bulunur. İade talebi geldiği andan itibaren 72 saat içerisinde ücret ödeme şekline bağlı olarak müşteriye iade edilir.

- SSL Sertifikası : SSL sertifika satışında hiç bir şekilde geri ödeme yapılmaz, SSL Sertifikası ücreti yerine hizmet yada diğer bir ürün verilmez.

- Bulut Sunucu : Hiç bir şekilde geri ödeme yapılmaz.

- Kiralık Sunucu : Hiç bir şekilde geri ödeme yapılmaz.

- Sanal Sunucu : Hiç bir şekilde geri ödeme yapılmaz. Sunucu ücreti yerine herhangi bir hizmet yada ürün verilmez.

8- Hosting Marketim'NİN SINIRLI SORUMLULUĞU

Hosting Marketim müşteriye sağlanan servislerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bununla beraber, Hosting Marketim servislerin müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında Hosting Marketim'in sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedelinin %50 si kadar olabilir.

9- SÖZLEŞME ÖZEL ŞARTLARI

a. Müşteri Hosting Marketim'e ait yurt içi ve yurt dışı hosting hizmetlerinde; özel çekim ve kayıtlar olmadığı sürece (ıspatlanmak zorunda) herhangibir video, müzik yada buna benzer medya dosyası barındırıp bunun web sitesi üzerinden halka açık yada şifreli şekilde dağıtımını yapamaz. Tek dosya olarak 750 MB ve üzerinde dosya barındıramaz, tüm yedekleme uzantıları dahil yedekleme dosyası tutamaz, fark ediliği anda silinmesine itiraz edemez ve hak iddia edemez.

b. Müşteri Hosting Marketim'e ait yurt içi ve yurt dışı serverlarında T.C yasalarına aykırı yazı, döküman, verileri bulunduramaz ve başka sitelere linkini veremez.

c. Müşteri yurt içi ve yurt dışında resmi olarak faaliyetini sürdüren banka isimlerini domain olarak veya kullanıcı adı olarak tanımlayamaz ve açamaz.

d. Müşteri yurt içinde ve yurt dışında halen faaliyetini sürdürmekte olan hiçbir finans şirketi ve banka adına e-mail atamaz ve spam (toplu mail gönderimi) yapamaz. (Özel sözleşmeler haricinde.)

e. Müşterileri, Hosting Marketim'in ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunması fiilinde tüm iletişim kanallarında, destek alırken veya soru sorarken forumlarımızda, 3. şahıs destek yada satış forumlarında ya da destek sistemimizde e-mail ya da telefon yolu ile yapılan küçümsemeler, hakaretler, argo ve benzeri şekilde konuşma ve buna benzer tüm saygısızlıklar ve davranışlarla sunduğumuz ve sunmayı planladığımız tüm servisleri haksız ve amaçsızca kötüleme eleştirme ve internet benzeri yollardan üçüncü kişilere hakkımızda kötü reklam yapma hakkı yoktur. Bu tür davranışların tespit edilmesi halinde, ilgili yasal mercilere başvurulurak gerekli işlemlerin yapılacağını ve parası ödenen yada ödenmeyen tüm hizmetlerin para iadesi yapılmaksızın durdurulacağını kabul ve beyan eder.

f. Müşteri, Hosting Marketim tarafından kullanmış olduğu hizmete ait gönderilen abuse, spam yada her türlü uygunsuz kullanım bildirimlerine riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder. Gönderilen içerik kaldırma bildirimlerine rağmen bildirim içeriğinde belirtilen süre içerisinde, bildirim içeriğinde bildirilen içerikleri kaldırmadığı takdirde konuya dahil olan hizmeti süresiz olarak durduracağını, durdurulan hizmetin kalan kullanım süreleri müşteriye iade edilmeyeceğini kabul eder. Hosting Marketim bildirime neden olan konuda firmamız adına veri merkezlerince oluşan veri kaybı, maddi ve manevi zarar konusunda yasal takibat başlatma hakkını saklı tutar.

10- HOSTİNG MARKETİM KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı on-line işlemler ile ilgili olarak, Hosting Marketim kayıtları geçerli sayılacaktır.

11- MÜŞTERİ'NİN HAKLARININ DEVRİ

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini, Hosting Marketim 'in yazılı onayını almadan üçüncü şahıs ve kurumlara devredemez. Böyle bir devir işleminin gerçekleşmesi durumunda, Hosting Marketim sözleşmeyi dilediği an, herhangi bir borç ödemesi yapmadan sonlandırabilir.

12- SÖZLEŞMENİN SONLANMASI

Hosting Marketim, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin Hosting Marketim 'e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir.
Müşterinin bu sözleşmede veya Hosting Marketim Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Hosting Marketim, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşterinin banka havalesi posta havalesi veya kredi kartından servislerle ilgili tahsilâtların gerçekleştirilememesi durumunda, Hosting Marketim sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile Hosting Marketim'e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yolu ile sonlandırabilir.

13- SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ

Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki "Hosting Marketim Servis Kullanım Şartları"nı kabul etmiştir. "Hosting Marketim . Servis Kullanım Şartları"nın geçerli hali, Hosting Marketim 'nin https://hostingmarketim.com.tr adresine sahip web sitesinde yayınlanmaktadır.

14- SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Müşterinin on-line başvuru esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Hosting Marketim' in hostingmarketim.com.tr adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Hosting Marketim servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki 15 Maddeden oluşan bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

15- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İZMİR (Merkez) Asliye Ticaret Mahkemeleri yetkilidir.

Copyright© Hosting Marketim. All rights reserved. Web Tasarım by XCodeCompany